قطره (ای از زندگی یک درگیر کامپیوتر) اکثر آدمها فکر می کنند با بقیه فرق دارند و غیرعادی هستند.پس هرکسی که فکر می کند که غیرعادی است ،عادی است.من هم عادی هستم .البته بچه که بودم فکر می کردم عادی نخواهم بود و یه کاری خواهم کرد برای بشریت مهم و به درد بخور باشه. .......................... بودن یا نبودن خیلی مهم است ولی چگونه بودن مهم تر .انسانها دو دسته هستند.انسانهای عاقل كه با دنیا كنار می ایند و انسانهایی كه تلاش می كنند دنیا را تغییر بدهند.و تمام پیشرفتهای بشری مدیون تلاشهای این دسته است. شما كدوم دسته هستید؟ ............................ ارزش هر ادمی به تولیدات اوست.بیاید محتوای خوب تولید كنیم. ارزش هر ادمی به تاثیری است كه روی دیگران و جامعه می گذارد.بیاید برای یكدیگر انگیزه باشیم.انگیزه برای پیشرفت.بیاید سالم رقابت كنیم. شمابرای پیشرفت فقط به انگیزه و همت نیاز دارید هرچقدر زندگی سخت باشد شما سخت ترید.مشكلی كه شما رانكشد شمارا قوی تر می كند. امروز اولین روز از بقیه عمر شماست. ............................... زندگی چون گل سرخی ست.پر از خار وپر از برگ و پر از عطر لطیف.یادمان باشد اگر گل چیدیم عطر و برگ و خار همه همسایه دیوار به دیوار همند. من یك دسته گل سرخ بر بالای یك تپه نیستم.بوته اری هستم در ته یك دره.ولی می خواهم بهترین خار دنیا باشم. ...................... ویادتان باشد چه فكر كنی كه میتوانی و چه فكر كنی كه نمی توانی در هر دوصورت درست فكر كرده ای. ......................................... مدارک من در کامپیوتر: CCNP ROUTE+SWITCH,Mcse,security+,VMware,C#,Sql server,Web Design,Kldst,امنیت سروروهک و امنیت و چنتا چیر کوچولو موچولوی دیگه که یادم نیست.( محض خودنمایی و ریا عرض شد) http://ncep.mihanblog.com 2020-09-23T10:00:16+01:00 text/html 2020-09-23T06:16:34+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری تقویم فارسی و انگلیسی در سی شارپ http://ncep.mihanblog.com/post/1550 <div> خداروشکر بطور پیش فرض سی شارپ از تقویم فارسی پشتیبانی می کند</div><div style="direction: ltr;" align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; string PersianDate(DateTime DateTime1)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PersianCalendar PersianCalendar1 = new PersianCalendar();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; string Answer;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Answer = PersianCalendar1.GetYear(DateTime1).ToString() + "/" +<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PersianCalendar1.GetMonth(DateTime1).ToString().PadLeft(2, '0') + "/" +<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PersianCalendar1.GetDayOfMonth(DateTime1).ToString().PadLeft(2, '0');<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; return Answer;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }</div><div style="direction: ltr;" align="left"><br></div><div style="direction: ltr;" align="left"><br></div><div style="direction: rtl;" align="right">همچنین برای تبدیل تقویم فارسی به این انگلیسی می توان از تابع زیر استفاده کرد</div><div style="direction: rtl;" align="right"><br></div><div style="direction: ltr;" align="left"><pre tabindex="0" class="has-inner-focus"><code class="lang-csharp" name="sys.glob.PersianCal#3" data-author-content="using System; using System.Globalization; public class Example { public static void Main() { PersianCalendar pc = new PersianCalendar(); DateTime thisDate = DateTime.Now; // Display the current date using the Gregorian and Persian calendars. Console.WriteLine(&quot;Today in the Gregorian Calendar: {0:dddd}, {0}&quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Today in the Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Gregorian calendar. thisDate = new DateTime(2013, 5, 28, 10, 35, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Persian calendar. thisDate = pc.ToDateTime(1395, 4, 22, 12, 30, 0, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Show the Persian Calendar date range. Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MinSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MinSupportedDateTime)); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MaxSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MaxSupportedDateTime)); } } // The example displays the following output when run under the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, March 22, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/13/9378 0:59:59 // // The example displays the following output when run under versions of // the .NET Framework before the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Thursday, March 21, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Thursday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/10/9378 0:59:59 "><span>PersianCalendar pc = <span class="hljs-keyword">new</span> PersianCalendar();<br></span></code><code class="lang-csharp" name="sys.glob.PersianCal#3" data-author-content="using System; using System.Globalization; public class Example { public static void Main() { PersianCalendar pc = new PersianCalendar(); DateTime thisDate = DateTime.Now; // Display the current date using the Gregorian and Persian calendars. Console.WriteLine(&quot;Today in the Gregorian Calendar: {0:dddd}, {0}&quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Today in the Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Gregorian calendar. thisDate = new DateTime(2013, 5, 28, 10, 35, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Persian calendar. thisDate = pc.ToDateTime(1395, 4, 22, 12, 30, 0, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Show the Persian Calendar date range. Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MinSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MinSupportedDateTime)); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MaxSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MaxSupportedDateTime)); } } // The example displays the following output when run under the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, March 22, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/13/9378 0:59:59 // // The example displays the following output when run under versions of // the .NET Framework before the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Thursday, March 21, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Thursday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/10/9378 0:59:59 "><span style="direction: rtl;">thisDate = pc.ToDateTime(<span class="hljs-number">1395</span>, <span class="hljs-number">4</span>, <span class="hljs-number">22</span>, <span class="hljs-number">12</span>, <span class="hljs-number">30</span>, <span class="hljs-number">0</span>, <span class="hljs-number">0</span>);<br><br><br></span></code></pre><div align="right"><code>برای ایجاد تایم استنپ هم می تونیم&nbsp; زیر استفاده کنیم: </code><br></div><pre tabindex="0" class="has-inner-focus"><code class="lang-csharp" name="sys.glob.PersianCal#3" data-author-content="using System; using System.Globalization; public class Example { public static void Main() { PersianCalendar pc = new PersianCalendar(); DateTime thisDate = DateTime.Now; // Display the current date using the Gregorian and Persian calendars. Console.WriteLine(&quot;Today in the Gregorian Calendar: {0:dddd}, {0}&quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Today in the Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Gregorian calendar. thisDate = new DateTime(2013, 5, 28, 10, 35, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Persian calendar. thisDate = pc.ToDateTime(1395, 4, 22, 12, 30, 0, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Show the Persian Calendar date range. Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MinSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MinSupportedDateTime)); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MaxSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MaxSupportedDateTime)); } } // The example displays the following output when run under the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, March 22, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/13/9378 0:59:59 // // The example displays the following output when run under versions of // the .NET Framework before the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Thursday, March 21, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Thursday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/10/9378 0:59:59 "><span style="direction: rtl;"></span></code><code class="lang-csharp" name="sys.glob.PersianCal#3" data-author-content="using System; using System.Globalization; public class Example { public static void Main() { PersianCalendar pc = new PersianCalendar(); DateTime thisDate = DateTime.Now; // Display the current date using the Gregorian and Persian calendars. Console.WriteLine(&quot;Today in the Gregorian Calendar: {0:dddd}, {0}&quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Today in the Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Gregorian calendar. thisDate = new DateTime(2013, 5, 28, 10, 35, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Persian calendar. thisDate = pc.ToDateTime(1395, 4, 22, 12, 30, 0, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Show the Persian Calendar date range. Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MinSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MinSupportedDateTime)); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MaxSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MaxSupportedDateTime)); } } // The example displays the following output when run under the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, March 22, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/13/9378 0:59:59 // // The example displays the following output when run under versions of // the .NET Framework before the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Thursday, March 21, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Thursday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/10/9378 0:59:59 "><span></span></code><br><code class="lang-csharp" name="sys.glob.PersianCal#3" data-author-content="using System; using System.Globalization; public class Example { public static void Main() { PersianCalendar pc = new PersianCalendar(); DateTime thisDate = DateTime.Now; // Display the current date using the Gregorian and Persian calendars. Console.WriteLine(&quot;Today in the Gregorian Calendar: {0:dddd}, {0}&quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Today in the Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Gregorian calendar. thisDate = new DateTime(2013, 5, 28, 10, 35, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Persian calendar. thisDate = pc.ToDateTime(1395, 4, 22, 12, 30, 0, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Show the Persian Calendar date range. Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MinSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MinSupportedDateTime)); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MaxSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MaxSupportedDateTime)); } } // The example displays the following output when run under the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, March 22, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/13/9378 0:59:59 // // The example displays the following output when run under versions of // the .NET Framework before the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Thursday, March 21, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Thursday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/10/9378 0:59:59 "><span></span></code><code class="lang-csharp" name="sys.glob.PersianCal#3" data-author-content="using System; using System.Globalization; public class Example { public static void Main() { PersianCalendar pc = new PersianCalendar(); DateTime thisDate = DateTime.Now; // Display the current date using the Gregorian and Persian calendars. Console.WriteLine(&quot;Today in the Gregorian Calendar: {0:dddd}, {0}&quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Today in the Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Gregorian calendar. thisDate = new DateTime(2013, 5, 28, 10, 35, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Persian calendar. thisDate = pc.ToDateTime(1395, 4, 22, 12, 30, 0, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Show the Persian Calendar date range. Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MinSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MinSupportedDateTime)); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MaxSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MaxSupportedDateTime)); } } // The example displays the following output when run under the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, March 22, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/13/9378 0:59:59 // // The example displays the following output when run under versions of // the .NET Framework before the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Thursday, March 21, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Thursday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/10/9378 0:59:59 "><span><br><br>DateTime baseDate = new DateTime(1970, 01, 01, 0, 0, 0);<br> var numberOfSeconds = Today.Subtract(baseDate).TotalMilliseconds;<br></span></code><code class="lang-csharp" name="sys.glob.PersianCal#3" data-author-content="using System; using System.Globalization; public class Example { public static void Main() { PersianCalendar pc = new PersianCalendar(); DateTime thisDate = DateTime.Now; // Display the current date using the Gregorian and Persian calendars. Console.WriteLine(&quot;Today in the Gregorian Calendar: {0:dddd}, {0}&quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Today in the Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Gregorian calendar. thisDate = new DateTime(2013, 5, 28, 10, 35, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Persian calendar. thisDate = pc.ToDateTime(1395, 4, 22, 12, 30, 0, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Show the Persian Calendar date range. Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MinSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MinSupportedDateTime)); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MaxSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MaxSupportedDateTime)); } } // The example displays the following output when run under the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, March 22, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/13/9378 0:59:59 // // The example displays the following output when run under versions of // the .NET Framework before the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Thursday, March 21, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Thursday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/10/9378 0:59:59 "><span></span></code></pre></div><div style="direction: rtl;" align="left"><pre tabindex="0" class="has-inner-focus"><code class="lang-csharp" name="sys.glob.PersianCal#3" data-author-content="using System; using System.Globalization; public class Example { public static void Main() { PersianCalendar pc = new PersianCalendar(); DateTime thisDate = DateTime.Now; // Display the current date using the Gregorian and Persian calendars. Console.WriteLine(&quot;Today in the Gregorian Calendar: {0:dddd}, {0}&quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Today in the Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Gregorian calendar. thisDate = new DateTime(2013, 5, 28, 10, 35, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Create a date using the Persian calendar. thisDate = pc.ToDateTime(1395, 4, 22, 12, 30, 0, 0); Console.WriteLine(&quot;Gregorian Calendar: {0:D} &quot;, thisDate); Console.WriteLine(&quot;Persian Calendar: {0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(thisDate), pc.GetMonth(thisDate), pc.GetDayOfMonth(thisDate), pc.GetYear(thisDate), pc.GetHour(thisDate), pc.GetMinute(thisDate), pc.GetSecond(thisDate)); // Show the Persian Calendar date range. Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MinSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MinSupportedDateTime)); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): {0:D} &quot;, pc.MaxSupportedDateTime); Console.WriteLine(&quot;Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): &quot; + &quot;{0}, {1}/{2}/{3} {4}:{5}:{6}\n&quot;, pc.GetDayOfWeek(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetDayOfMonth(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetYear(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetHour(pc.MinSupportedDateTime), pc.GetMinute(pc.MaxSupportedDateTime), pc.GetSecond(pc.MaxSupportedDateTime)); } } // The example displays the following output when run under the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, March 22, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/13/9378 0:59:59 // // The example displays the following output when run under versions of // the .NET Framework before the .NET Framework 4.6: // Today in the Gregorian Calendar: Monday, 2/4/2013 9:11:36 AM // Today in the Persian Calendar: Monday, 11/16/1391 9:11:36 // // Gregorian Calendar: Tuesday, May 28, 2013 // Persian Calendar: Tuesday, 3/7/1392 10:35:0 // // Gregorian Calendar: Tuesday, July 12, 2016 // Persian Calendar: Tuesday, 4/22/1395 12:30:0 // // Minimum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Thursday, March 21, 0622 // Minimum Persian Calendar date (Persian Calendar): Thursday, 1/1/1 0:0:0 // // Maximum Persian Calendar date (Gregorian Calendar): Friday, December 31, 9999 // Maximum Persian Calendar date (Persian Calendar): Friday, 10/10/9378 0:59:59 " style="direction: ltr;"><span style="direction: ltr;"><br></span></code></pre></div> text/html 2020-08-31T14:04:14+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری تراکنش‌های N و وظیفه شرکت‌های پرداخت http://ncep.mihanblog.com/post/1549 <div class="entry-content clearfix single-post-content"> <p><strong>سعید کلانتری، کارشناس سوییچ و ابزار پرداخت</strong> / منظور از پایانه و شرکت پرداخت چیست؟ منظور پایانه فروش است ولی حدوداً می‌توان آن را به کلیه ابزارهای پذیرش تعمیم داد (درگاه پذیرش اینترنتی و موبایلی تراکنش N ندارد.). همچنین شرکت پرداخت، شرکت‌هایی که خدمات پرداخت انجام می‌دهند. (پایانه فروش ارائه می‌دهند و به سوئیچ <a href="https://way2pay.ir/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d9%be%d8%b1%da%a9/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">شاپرک</a> به‌صورت مستقیم متصل هستند و همواره توسط شرکت شاپرک مورد ممیزی قرار می‌گیرند و ملزم به رعایت قوانین شرکت شاپرک و بانک مرکزی هستند.)</p> <p>در شبکه پرداخت به دو صورت کلی <a href="https://way2pay.ir/tag/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">تراکنش</a> وجود دارد:</p> <ul><li>تراکنش غیرمالی یک مرحله‌ای</li><li>تراکنش مالی دو مرحله</li></ul> <p>تراکنش یک مرحله‌ای عموماً تراکنش‌های کنترلی و مدیریتی مثل تعویض کلید، تغییر زمان و غیره است. تراکنش دو مرحله‌ای یعنی اینکه پایانه بعد از ارسال تراکنش و دریافت پاسخ از سوئیچ، تاییده ای مبنی بر دریافت پاسخ صحیح را اعلام می‌کند و این موجب می‌شود که فروشنده یا پذیرنده از صحت کسر وجه از حساب دارنده کارت اطمینان حاصل کند.</p> <br> </div> text/html 2020-08-06T08:40:23+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری گامهای بوت استرپ 2 http://ncep.mihanblog.com/post/1548 <div> در بوت استرپ چهار مدل ستون بعدی وجود دارد.( یعنی چهار حالت صفحه نمایش )</div><div align="left">sm= small</div><div align="left">md=meduim</div><div align="left">lg=large</div><div align="left">xl= x large</div><div align="left"><br></div><div align="right">و هر ستون هم 12 قسمت است و شما باید به مرورگر بگویی در هر حالت این div شما چند ستون رو اشغال کند.</div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div> text/html 2020-08-06T08:34:47+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری نکته های بوت استرپ 1 http://ncep.mihanblog.com/post/1547 <div> دوتا فایل توی دانلود های بوت استرپ مهم هستند یه دونه برای جاوا اسکریپت و یکی هم درمورد css</div><div><br></div><div>که نسخه خلاصه این دو را ما در هدر فایل مون لود می کنیم</div><div><br></div><div style="direction: ltr;">&lt;html&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;head&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;script src="js/bootstrap.min.js"&gt;&lt;/script&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;style&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;/style&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;script&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;/script&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;/head&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;body&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;p class="bg-primary text-white"&gt;FaraDars Bootstrap 4 Video Tutorials&lt;/p&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;/body&gt;<br>&lt;/html&gt;</div><div style="direction: ltr;"><br></div><div style="direction: ltr;"><br></div> text/html 2020-08-04T11:42:40+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری disable smb v1 http://ncep.mihanblog.com/post/1546 <div>روش فعال و غیر فعال کردن smbv1</div><div><ul><li><pre tabindex="0" class="has-inner-focus"><h5 id="smb-v1-client-and-server" class="heading-anchor">MB v1 (client and server)</h5> <ul> <li><p>Detect:</p> <div class="codeHeader" id="code-try-0" data-bi-name="code-header"><span class="language">PowerShell</span></div></li></ul><li><pre tabindex="0" class="has-inner-focus"><code class="lang-PowerShell" data-author-content="Get-WindowsFeature FS-SMB1 "><span><span class="hljs-pscommand">Get-WindowsFeature</span> <span class="hljs-pscommand">FS-SMB1</span> </span></code></pre> </li> <li><p>Disable:</p> <div class="codeHeader" id="code-try-1" data-bi-name="code-header"><span class="language">PowerShell</span></div></li><li><pre tabindex="0" class="has-inner-focus"><code class="lang-PowerShell" data-author-content="Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol "><span><span class="hljs-pscommand">Disable-WindowsOptionalFeature</span><span class="hljs-parameter"> -Online</span><span class="hljs-parameter"> -FeatureName</span> smb1protocol </span></code></pre> </li> <li><p>Enable:</p> <div class="codeHeader" id="code-try-2" data-bi-name="code-header"><span class="language">PowerShell</span></div></li><pre tabindex="0" class="has-inner-focus"><code class="lang-PowerShell" data-author-content="Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol "><span><span class="hljs-pscommand">Enable-WindowsOptionalFeature</span><span class="hljs-parameter"> -Online</span><span class="hljs-parameter"> -FeatureName</span> smb1protocol</span></code></pre></pre></li></ul><div><br></div><div><br></div><div><a href="https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/troubleshoot/detect-enable-and-disable-smbv1-v2-v3" target="_blank" title=""><code>منبع </code></a></div></div> text/html 2020-08-01T13:24:09+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری پیدا کردن اسم یه فیلد در دیتابیس sql http://ncep.mihanblog.com/post/1545 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div>Find all tables containing column with specified name - MS SQL Server</div><div><br></div><div><br></div><div style="direction: rtl;">'گاهی پیش می اد که&nbsp; اسم فیلد رو می دونی ولی نمی دونی تو کدوم جدول هست.&nbsp; یه راه ساده استفاده از query زیر است:</div><div style="direction: rtl;"><br></div><div><pre class="lang-sql prettyprint prettyprinted" style=""><code><span class="kwd">SELECT</span><span class="pln"> c</span><span class="pun">.</span><span class="pln">name </span><span class="kwd">AS</span><span class="pln"> </span><span class="str">'ColumnName'</span><span class="pln"> </span><span class="pun">,</span><span class="pln">t</span><span class="pun">.</span><span class="pln">name </span><span class="kwd">AS</span><span class="pln"> </span><span class="str">'TableName'</span><span class="pln"> </span><span class="kwd">FROM</span><span class="pln"> sys</span><span class="pun">.</span><span class="pln">columns c </span><span class="kwd">JOIN</span><span class="pln"> sys</span><span class="pun">.</span><span class="pln">tables t </span><span class="kwd">ON</span><span class="pln"> c</span><span class="pun">.</span><span class="pln">object_id </span><span class="pun">=</span><span class="pln"> t</span><span class="pun">.</span><span class="pln">object_id </span><span class="kwd">WHERE</span><span class="pln"> c</span><span class="pun">.</span><span class="pln">name </span><span class="kwd">LIKE</span><span class="pln"> </span><span class="str">'%MyName%'</span><span class="pln"> </span><span class="kwd">ORDER</span><span class="pln"> </span><span class="kwd">BY</span><span class="pln"> TableName </span><span class="pun">,</span><span class="pln">ColumnName</span><span class="pun">;<br><br></span></code></pre></div></div> text/html 2020-07-02T13:57:38+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری بررسی اعتبار فایل pem http://ncep.mihanblog.com/post/1544 <div> یکی از مسائل مهم در خصوص هر فایل سرتیفیکیتی&nbsp; certificate بحت تاریخ انقضای اون است.</div><div><br></div><div>محتویات فایل های سرتیفیکیتی certificate ای که بصورت .pem باشند را براحتی می توان دید و از تاریخ اعتبار انهاباخبر شد</div><div><br></div><div>دستور خوبی که من در لینوکس برای اینکار پیدا کردم عبارت <br></div><div><pre>keytool -printcert -file yourfile.pem<br><br>بود<br><br></pre></div> text/html 2020-06-28T04:27:31+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری حمایت ارباب http://ncep.mihanblog.com/post/1543 <div style="" id="ember4983" class="feed-shared-update-v2__description-wrapper ember-view"><div tabindex="-1" id="ember4984" class="feed-shared-inline-show-more-text feed-shared-update-v2__description feed-shared-inline-show-more-text--minimal-padding feed-shared-inline-show-more-text--5-lines feed-shared-inline-show-more-text--expanded ember-view" style="max-height: none; display: block;" data-artdeco-is-focused="true"> <div dir="rtl" id="ember4985" class="feed-shared-text relative feed-shared-update-v2__commentary ember-view"> <span class="break-words"><span dir="rtl"><br>گفته می شود قدرت و اهمیت هر غلامی به حمایت اربابش است. یعنی هر چقدر ارباب از غلام بیشتر حمایت کند ، غلام مهم تر است و قدرت بیشتری دارد تا حدی که می تواند قائم مقام ارباب باشد و به اندازه او حرفش خریدار داشته باشد ولی غلامی که مورد توجه ارباب نباشد و حمایت نشود، قطعا توسری خور بقیه خواهد بود.<br><br>روش درست مدیریت استفاده از فرایندها و ساختار است و یک سازمان خوب در ابتدا یک چارت و ساختار خوب دارد.<br><br>لذا اهمیت هر واحد و بخش و قسمت هم در چارت سازمانی آن شرکت مشخص است. و واحدی که در چارت یک معاونت است، یعنی مهم است.<br>و بخشی که فقط در زیر چارتها می توان آنرا پیدا کرد، یعنی از دید مدیران ارشد بی اهمیت است<br>البته شاید هم من اشتباه می کنم</span></span> </div> </div> </div> text/html 2020-06-13T12:36:10+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری پیش بینی اینده http://ncep.mihanblog.com/post/1542 <div> کولر گازی چیز خوبیه. همه می دونیم. فقط یه بدی داره. مصرف برقش بالاست.</div><div><br></div><div>حالا من یکی دوتا ایده دارم برای کاهش پول برق</div><div>ایده اولم اینه که روی سقف خونه باتری خورشیدی بزاریم و با برق اون کولر کار کنه. خوب فکر کنم&nbsp; هنوز یه چنین باتری های خوبی نیومده. <br></div><div><br></div><div>ایده دوم و ایده اصلی ام این است که باید یه راهی پیدا کنیم که که گرما را تبدیل به برق کنیم. الان نیروگاه های حرارتی با استفاده از گرما و سوختهای فسیلی برق تولید می کنند</div><div><br></div><div>ولی این گرما و سخت فسیلی دمای بالا است. اگه می شد یه دستگاه هایی بسازیم که با گرمای روزهای داغ تابستان برق تولید کنه ، عالی می شد.</div><div><br></div><div>می دنم الان نیست. ولی قطعا یه روزی بهش می رسیم و باید براش مسابقه برگزار کنیم<br></div> text/html 2020-06-08T07:15:46+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری نقش سایان کارت در پروسه ادغام بانکهای نظامی http://ncep.mihanblog.com/post/1541 <div> با توجه به دستور العمل ادغام بانکهای نظامی مقرر شده است که بانکهای <br></div><div>1- قوامین</div><div>2- انصار</div><div>3- مهر اقتصاد</div><div>4- کوثر <br></div><div>و حکمت در بانک سپه اقدام شوند.</div><div><br></div><div>&nbsp;و هم اکنون که در حال نوشتن این مقال می باشم، بانکهای مهر اقتصاد و حکمت ادغام شده اند. <br></div><div><br></div><div>مسئله مهم این است که پایانه های این بانکها به کدام شرکت پرداخت منتقل خواهد شد. بین شرکتهای پرداخت موجود، عمده سهامن شرکت سایان کارت متعلق به بانک قوامین می باشد که بعد از ادغام این سهام به بانک سپه منتقل می شود بانک سپه ، سهامدار عمده و بیش از 60 درصد شرکت سایان کارت خواهد شد. <br></div><div><br></div><div>لذا بسیار متین و معقول است که تمرکز خود را بر روی سایان کارت قرار دهد و این شرکت ، شرکت پرداخت اصلی بانک سپه گردد.</div><div><br></div><div>با توجه به تغییرات رخ داده در این شرکت و تعویض مدیرعامل آن و انتصاب آقای پورهاشم که قبلا در شرکت ایانه خدمات امید متعلق به یانک سپه مسئولیت داشتند، این اقدام هم اکنون آغاز شده است.<br></div> text/html 2020-05-26T13:25:02+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری ریست پسورد sql server http://ncep.mihanblog.com/post/1540 <div> خوب فرض کنیم شما ادمین یک سرور هستید و روی آن یک اس کیو ال سرور نصب است که شما پسورد sa را نمی دانید. یوزر شما هم نمی تواند لاگین کند. کلا اسیر شده اید واف دارد ادمین نتواند لاگین کند.</div><div><br></div><div><br></div><div>راه حل های زیادی قطعا هست . راه حل بامزه و ساده ای که من پیدا کردم این بود:</div><div><br></div><div>1- اجرای کامند پرامپ در مود run as administartor</div><div><br></div><div><br></div><div>2- اجرای دستور net stop MSSQLSERVER</div><div><br></div><div>3- اجرای دستور :&nbsp; net start MSSQLSERVER /m</div><div><br></div><div>4- اجرای دستور :&nbsp; sqlcmd</div><div><br></div><div>5- اجرای دستورات زیر:</div><div><br></div><div>CREATE LOGIN saeed WITH PASSWORD='password'<br>go<br>SP_ADDSRVROLEMEMBER saeed,'SYSADMIN'<br>go</div><div><br></div><div>6- اجرای دستور exit</div><div><br></div><div>7- اجرای دستور&nbsp;&nbsp; net stop MSSQLSERVER &amp;&amp; net start MSSQLSERVER</div><div><br></div><div><br></div><div>بعد با سوزر سعید و پسورد مربوطه لاگین می کنید و می روید یوزر خودتان رو را از لاگین ادد می کنید و دسترسی می دهید و تمام<br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-05-07T11:02:49+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری اتصال به اراکل با سی شارپ http://ncep.mihanblog.com/post/1539 <div> اتصال به اراکل یه خورده سخت تره.</div><div>من ابزاری به نام oralce develpoer tools را هم دانلود کردم</div><div><br></div><div>ولی یه مشکل بزرگ داشتم. اونم اینکه وقتی oracle .data.access رو ادد رفرنس کردم ولی در عمل به مشکل خوردم. بعد از بررسی فراوان معلوم شد که مشکل این بوده که ویندوز من 64 بیت بوده. tns client منهم 64&nbsp;&nbsp;&nbsp; بوده. ولی dll فوق برای 32&nbsp; بیت طراحی شده است.</div><div><br></div><div><br></div><div>لذا رفتم دنبال راه حل های دیگه. خود اراکل یه dll دیگه داره به نام oracle.managedataccess.client که هم می تونید با استفاده از nudget انرو نصب کنید و هم ادد رفرنس</div><div><br></div><div>بعد:</div><div><br></div><div><br></div><div style="direction: ltr;">&nbsp;class DL<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; readonly OracleConnection con = new OracleConnection();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OracleCommand cmd = new OracleCommand();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OracleDataAdapter Da = new OracleDataAdapter();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; public void Connect()<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; string ConString = "DATA SOURCE=(DESCRIPTION =(ADDRESS_LIST =(ADDRESS =(COMMUNITY = tcp.world)(PROTOCOL = TCP)(Host = 192.168.*.*)(Port = 1521)))(CONNECT_DATA = (SID = *)));PERSIST SECURITY INFO=True;USER ID=*; Password=*;";<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con.ConnectionString = ConString;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cmd.Connection = con;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con.Open();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; public void DisConnect()<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con.Close();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; public DataTable Select(string sql)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Connect();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DataTable answer=new DataTable();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da.SelectCommand = cmd;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cmd.CommandText = sql;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da.Fill(answer);<br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DisConnect();<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; return answer;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; public void DoCommand(string sql)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Connect();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cmd.CommandText = sql;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cmd.ExecuteNonQuery();<br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DisConnect();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; }</div><div style="direction: rtl;">و مابقی ماجرا<br></div> text/html 2020-05-07T08:23:25+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری اتصال به sql با سی شارپ http://ncep.mihanblog.com/post/1538 <div> اتصال به sql&nbsp; از طریق سی شارپ چیز پیچیده ای نیست که من بخوام اینجا بنویسم. اینجا فقط برای حفظ خاطرات در این خصوص می نویسم</div><div><br></div><div>من برای این کار از روش MVC و یا چیزی شبیه اون استفاده کردم</div><div><br></div><div>در ابتدا باید using های زیر را هم انجام دهید:</div><div><br></div><div style="direction: ltr;">using System.Data;<br>using System.Data.SqlClient;<br></div><div><br></div><div>در لایه ارتباط با دیتابیس دستورات زیر را نوشتم:</div><div><br></div><div style="direction: ltr;" align="left">&nbsp;public class DataAccessLayer<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SqlConnection con = new SqlConnection();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SqlCommand sqlcmd = new SqlCommand();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SqlDataAdapter dap = new SqlDataAdapter();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DataTable dt = new DataTable();<br><br><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; public DataAccessLayer()<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sqlcmd.Connection = con;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dap.SelectCommand = sqlcmd;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; public void connect()<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con.ConnectionString = "Data Source = 192.168.*.*; Initial Catalog = SayanSwitch; Integrated Security = True";<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con.Open();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; //MessageBox.Show(con.State.ToString());<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; public void disconnect()<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con.Close();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; public DataTable Select(string SqlCmd)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sqlcmd.CommandText = SqlCmd;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; //dap.SelectCommand=sqlcmd;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dap.Fill(dt);<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; return dt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; public void DoCommand(string SqlCmd)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sqlcmd.CommandText = SqlCmd;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sqlcmd.ExecuteNonQuery();<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br></div> text/html 2020-04-30T07:17:28+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری ارتقا php در ومپ سرور http://ncep.mihanblog.com/post/1537 <div> ورژن php&nbsp; ومپ سرور من 7.2.10 بود که فکر کنم امن نبود. چون از امنیت نامه امد که انرا به بالای 7.3.10 ارتقا دهید.</div><div><br></div><div>منهم رفتم در سایت php&nbsp;&nbsp; واخرین نسخه که 7.4.5&nbsp; بود&nbsp; دانلود کردم و ولی با ومپ نخوند. با اپاچی ومپ مشکل داشت و دنبال یه فایلی به نام php7apache2_4.dll <br></div><div>می گشت که البته می شد از نسخه ای قدیمی تز کپی کرد ولی کار نکرد.</div><div><br></div><div>در نهایت دوباره از سایت php&nbsp;&nbsp; نسخه 7.3.17 را دانلود کردم و نصب کردم و اکی بود.</div><div><br></div><div>طریقه نصب :</div><div><br></div><div>1- دانلود و باز کردن و کپی فایلها به فولدر wamp64\bin\php</div><div><br></div><div>2 کپی فایلهای php.ini&nbsp; و phpForapache.php&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp; wampserver.conf از فولدر php قدیمی به فولدرphp&nbsp; جدید</div><div><br></div><div>3- ویرایش دو فایل اول و تغییر ادرس محل php&nbsp;&nbsp; که من اینکار را با سرچ لغت php7 در فایلهای فوق و تغییر مقدار ادرس انجام دادم.</div><div><br></div><div>4- یکی دوبار ومپ سرور ریست کل سرویس دادم و دکمه رفرش را هم زدم. نمی دانم کدوم موجب موفقیت و قرار گرفتن نسخه php در گزینه های ومپ شد ولی در هر صورت درست شد.<br></div> text/html 2020-04-23T08:31:53+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری نگاهی به روند برون سپاری در شرکت‌های پرداختی/ برون‌سپاری خوب یا بد؟ http://ncep.mihanblog.com/post/1536 <span style="font-family: tahoma;">برون‌سپاری به <a title="زبان انگلیسی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C">انگلیسی</a>: &nbsp;&nbsp;<span dir="LTR">Outsourcing)</span>) به واگذاری انجام <a title="فرایند" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF">فرایندها</a> یا فعالیت‌های داخلی یک <a title="کسب و کار" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1">کسب و کار</a> به یک تأمین کننده خارجی تحت قرارداد مشخص اطلاق می‌شود. هنگامی که یک <a title="سازمان" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86">سازمان</a> برخی از فعالیت‌ها یا فرایندهای کسب و کار خود را به عرضه‌کننده‌ای در بیرون از <a title="شرکت" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> خود بسپارد این عمل را برون‌سپاری می‌نامند<span dir="LTR">.</span></span> <div dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma;">دلایل متعددی برای برون سپاری وجود دارد. ولی مهم ترین دلایل عموما کاهش هزینه ها و درگیر نشدن در کاری که تخصص شرکت نیست می باشد. برون سپاری معایبی هم دارد. که مهمترینش وابستگی به یک شرکت بیرونی و کاهش نظارت بر فرایندهای اجرایی است.</span></div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma;">اما مسئله‌ای که به نظرم باید در برون سپاری به آن توجه کرد، حوزه‌های برون سپاری است. بدیهی است که افراط و تفریط مطلوب نیست و برای برون سپاری حد و مرزی وجود دارد. یعنی اگر از یک حدی بیشتر برون سپاری انجام شود، عملا شرکت محو می‌شود و نقش خود را بعنوان یک شرکت دارای کسب و کار از دست می‌دهد و اگر هیچ برون سپاری هم انجام نشود، عموما هزینه و یا کیفیت خدمات کاهش چشمگیر دارد به‌صورتیکه محصول رقابتی نخواهد بود.</span></div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma;">بر همین اساس، برون سپاری باید در فرایندهای فرعی شرکت رخ دهد و هر شرکتی فرایندهای اصلی شرکت را که مزیت کسب و کار شرکت محسوب می‌شود را توسط پرسنل توانمند شرکت و به‌صورت رقابتی و با بهترین کیفت انجام دهد ولی فرآیندهای فرعی که کسب و کار اصلی شرکت نیست را برون سپاری نماید. در یک شرایط سالم ، هرشرکتی به دلیل وجود یک توانمندی و تخصص ایجاد می‌شود و اگر واقعا تخصصی در مدیران تشکیل دهنده یک شرکت وجود ندارد و قرار است همه کسب و کارهای اصلی شرکت برون سپاری شود، خوب اصلا علت تشکیل شرکت زیر سوال می‌رود.</span></div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma;">مثلا یک شرکت تولید و توزیع غذا نمی‌تواند تولید غذا را برون سپاری کند که اگر اینکار را انجام دهد، به یک شرکت توزیع غذا تبدیل می‌شود ولی می‌توان&nbsp; خدمات پشتیبانی آی‌تی در یک شرکت حقوقی&nbsp; را برون سپاری کرد و بسیار هم کار پسندیده‌ای است.</span></div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma;">مهمترین مسئله‌ای در برون سپاری فرایندها، ریسک‌ها و تاثیر آن بر کسب و کار شرکت است که &nbsp;باید مورد بررسی قرار گیرد. مثلا واگذاری غذای یک شرکت نظامی و امنیتی به یک رستوران فقط با توجه به قیمت و بدون توجه به صلاحیت می‌تواند بسیار خطرناک باشد.</span></div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma;">با توجه به اینکه جامعه هدف در این مقاله شرکت‌های پرداخت هستند، ما تمرکز خود را به فرایندهای این شرکت‌ها و برون سپاری معقول در آنها در جامعه ایران قرار می‌دهیم.</span></div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma;">فرآیندهای عمده شرکت های پرداخت عبارت است از <span style="font-family: tahoma;">بازاریابی، <span style="font-family: tahoma;">سایت پذیرندگان، <span style="font-family: tahoma;">سوئیچ پرداخت، <span style="font-family: tahoma;">اپلیکیشن پرداخت، <span style="font-family: tahoma;">درگاه‌ها و ابزارهای &nbsp;پرداخت، <span style="font-family: tahoma;">رفع مغایرت‌ها، <span style="font-family: tahoma;">مرکز تماس، <span style="font-family: tahoma;">بستر شبکه و زیرساخت و دیتاسنتر، <span style="font-family: tahoma;">امور حسایداری و مالی، <span style="font-family: tahoma;">حفاظت فیزیکی، <span style="font-family: tahoma;">جذب و مدیریت سرمایه انسانی، <span style="font-family: tahoma;">خدمات ، حمل و نقل و نظافت، <span style="font-family: tahoma;">توزیع غذا و <span style="font-family: tahoma;">...</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma;">فرایندهای فوق در شرکت‌های مختلف متفاوت است ولی عموما هست. برون سپاری نباید در مورد فرایندهای اصلی و حیاتی شرکت رخ دهد، چون علاوه بر اینکه مزیت رقابتی شرکت را از بین می‌برد، چالاکی و پویایی و سرعت شرکت را متوقف می‌کند. همانطور که یک شرکت حقوقی مهمترین توانمندی و ویژگی‌اش مشاوره حقوقی است و یک شرکت کترینگ نمی‌تواند غذا را از شرکت‌های کترینگ دیگر بگیرد و توزیع کند ( مزیت رقابتی را از دست می‌دهد) ، یک شرکت پرداخت باید توان مدیریت و تمرکز اصلی خود را بر فرایندهای پرداخت، توانمندی‌های سوئیچ، ابزارهای پرداخت و اپلیکیشن پرداخت بگذارد و بقیه موارد و فرایندها را در صورت لزوم برون سپاری کند.</span></div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma;">تاثیرگذارترین آیتم در هویت یک شرکت پرداخت ، توانمندی آن در توسعه سوئیچ پرداخت، اپلیکیشن پرداخت و ابزارهای پرداخت آن است و هر شرکتی که این قسمت کسب و کار در دست پرسنل خود باشد و نیازمند دریافت خدمت از شرکت‌های پیمانکار نباشد می‌تواند به سرعت سرویس‌های جدید را راه اندازی کند ویا تغییر دهد و سپس در کسب و کار و بازار مانور دهد و رقابت کند. وقتی شما قدرت مانور بالا در تولید سرویس‌های جدید با توجه به نیازمندی‌های مشتریان داشته باشید ، به راحتی می‌توانید درصد مناسبی از بازار را کسب کنید و محصول خود را تبلیغ کنید ولی وقتی محصول با ارزشی وجود ندارد، تبلیغات و کسب بازار بسیار سخت می‌گردد، مگر اینکه انحصار وجود داشته باشد ، و تجربه نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که در این خصوص ( سوئیچ و ابزارهای پرداخت ) وابسته به شرکت‌های پیمانکار هستند و خودشان توانمندی ندارد ، عملا برای ارتقا و راه‌اندازی سرویس‌های جدید وابسته پیمانکار هستند و پیمانکار گلوگاه آنها است و لذا خود به خود به نمی‌توانند جزو شرکت‌های اول و پیشرو صنعت باشند.</span></div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma;">برون سپاری کامل سوئیچ پرداخت و اپلیکیشن پرداخت و اپلیکیشن ابزارهای پرداخت موجب می‌شود که زمانی‌که لازم است تغییری ایجاد شود، نیازمند ارسال درخواست برای پیمانکار و محدود شدن در توانمندی پیمانکار و پرسنل آن شد همچنین امکان درز اطلاعات به شرکت‌های دیگر فراهم می‌شود. همچنین شرکت پیمانکار می‌تواند محصول جدید تولیدی را به بقیه شرکت‌های نیازمند ارائه نماید.</span></div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma;">البته باید پذیرفت که برای عدم برونسپاری این سرویس‌های حیاتی نیازمند مدیریت چندین تیم متخصص و حرفه‌ای هستند که مدیریت متخصین و نگهداری از این سرمایه انسانی باارزش نیازمند وجود مدیریت توانمند در حوزه فناوری اطلاعات است که بزرگترین نیازمندی شرکت پرداخت ، به کارگیری&nbsp; یک مدیریت توانمند در این حوزه است ، که بدون وجود مدیریت توانمند و با تجربه در این حوزه عملا رسیدن به اهداف گفته شده، غیرممکن است .</span></div><div dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma;"><br></span></div><div dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma;"><a href="http://www.fabanews.com/fa/news/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF/" target="_blank" title="">لینک مطلب</a> <br></span></div>