اگر قادر نیستی خود را بالا ببری ،همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای بالا برود.

جدول متد های رایج برای رشته ها در پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:56 ب.ظ

نام متد


توضیح

dict.clear()

تمام عناصر دیکشنری را حذف می کند.

dict.copy()

یک کپی سطحی از دیکشنری برمی گرداند.

dict.fromkeys(seq[,value])

یک دیکشنری جدید با کلیدهایی از seq برمی گرداند و مقادیر را به مقدار موجود در value تنظیم می کند.

dict.get(key, default=None)

برای کلید، اگر کلید در دیکشنری نباشد، مقدار یا پیش فرض را برمی گرداند.

dict.items()

یک شیء نمایشی از اقلام dict را برمی گرداند

dict.keys()

یک شیء نمایشی از کلیدهای dict را برمی گرداند

dict.pop(key)

حذف کردن کلید، برگرداندن مقدار

dict.setdefault(key, default=None)

شبیه get() است، اما اگر کلید درحال حاضر در dict نیست، dict[key]=default را برقرار خواهد کرد.

dict.update(dict2)

جفت مقادیر- کلید دیکشنری dict2 را به dict اضافه می نماید.

dict.values()

یک شی نمایشی از dict_values را برمی گرداند.متدهای لیست با نمونه ها

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:49 ب.ظ


List.append(x)

این متد ، یک آیتم به آخر لیست اضافه می­کند.

این برابر با انجام دادن این عمل است : a[len(a) : ] = [X]

my_list = ["Tom", "Henry", "Mickey", "Juliet", "Sophie"]    # Create a List

my_list.append("William")                                   # Append "William" to the end of the list

print(my_list)   

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

['Tom', 'Henry', 'Mickey', 'Juliet', 'Sophie', 'William']

List.extend(x)

این متد،  لیست را با افزودن همه آیتم های لیست داده شده گسترش می­دهد.

این برابر است با انجام دادن: a[len(a):] = L

list_one = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]                          # This is the first list
list_two = [10, 12, 14]                                   # This is the second list

list_one.extend(list_two)                                 # Extend list_one by appending all items of list_two

print(list_one)                         

نتیجه  بصورت زیر خواهد بود:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14]

List.insert(i,x)

این متد،  در موقعیت داده شده در لیست یک آیتم قرار می­دهد.

طوری که:

i : indexای که آیتم باید در آن موقعیت در لیست درج شود.

X : آیتمی که باید درج شود.

my_list = ["Tom", "Henry", "Mickey", "Juliet", "Sophie"]    # Create a List

my_list.insert(1, "Siddhartha")                             # Insert the string "Siddhartha" at index 1

print(my_list)                                   

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

['Tom', 'Siddhartha', 'Henry', 'Mickey', 'Juliet', 'Sophie']

List.remove(x)

این متد ، اولین آیتم از لیستی که مقدار آن x است را حذف می­کند.اگر همچین آیتمی وجود ندارد یک خطا می­ دهد.

my_list = ["Thou", "art", "precious!", "art", "gracious"]     # Create a list
my_list.remove("art")                                         # Remove the first occurrence of the string "art"
print(my_list)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

['Thou', 'precious!', 'art', 'gracious']

 

List.pop([i])

این متد،  آیتمی را در موقعیت داده شده از لیست حذف کرده و آن را برمی­گرداند.

اگر index مشخص نشده باشد ( list.pop() ) آیتم آخر در لیست را حذف می­کند.

توجه داشته باشید که کروشه  (براکت) اطراف i در این متد نشان دهنده این است که پارامتر اختیاری است، نه این که شما باید کروشه را در موقعیت مورد نظر تایپ کنید.

my_list = ["Thou", "art", "precious!", "art", "gracious"]        # Create a list
my_item = my_list.pop(2)                                         # Remove item at index 2 and return it
print("The item that was popped was: ", my_item)                 # Print my_item to see what was returned
print("my list now looks like = ", my_list)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The item that was popped was:  precious!

my list now looks like =  ['Thou', 'art', 'art', 'gracious']

 

List.clear()

این متد همه آیتم ها را از لیست حذف می­کند.

 این برابر است با انجام دادن: del a[:]

my_list = [2, 3, 5, 7, 11, 13]                                # Create a list
my_list.clear()                                               # Remove all the items from the list
print(my_list) 

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

[]

 

List.index(x)

این متد، Index اولین آیتمی که مقدار آن در لیست برابر با x است را برمی­گرداند. اگر موردی وجود نداشت این عمل یک خطا می دهد.

my_list = ["Python", "is", "awesome", "Java", "is", "Alright"]       # Create a list
my_index = my_list.index("is")                                       # Return the index of the first "is"
print("The item was first found at index:", my_index)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The item was first found at index: 1

 

List.count(x)

این متد، تعداد آیتم های  x که در لیست وجود دارد را برمی­گرداند.

my_list = ["mew", "mew", "kitten", "mew", "mew"]                  # Create a list
my_count = my_list.count("mew")                                   # Return the number of times "mew" appears
print("The number of times the item appeared was:", my_count)  

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The number of times the item appeared was: 4

 

List.sort(key=None,reverse=False)

این متد، آیتم های لیست را مرتب سازی می­کند. توجه داشته باشید که این متد هیچ چیز را بر نمی­گرداند. (آرگومان ها اختیاری هستند و می­توانند برای مرتب سازی سفارشی مورد استفاده قرار بگیرند. sorted() برای مشاهده توضیح آن­ها مورد استفاده قرار می گیرد)

my_list = [5, 3, 6, 1, 2, 4, 7]                  # Create a list
my_list.sort()                                   # Sort the items of the list in place
print("Sorted list looks like:", my_list)

نتیجه بصورت خواهد بود:

Sorted list looks like: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

List.reverse()

این متد، آیتم های لیست را در محل معکوس می­کند. توجه داشته باشید که این متد هیچ چیز را برنمی­گرداند.

my_list = ["zero", "one", "two", "three", "four", "five"]        # Create a list
my_list.reverse()                                                # Reverse the items of the list in place
print("Reversed list looks like:", my_list)

نتیجه بصورت خواهد بود:

Reversed list looks like: ['five', 'four', 'three', 'two', 'one', 'zero']

List.copy()

این متد ، یک کپی سطحی از لیست را برمی­گرداند.

این برابر است با انجام دادن:

a[:]

original_list = ["zero", "one", "two", "three"]        # Create a list
copied_list = original_list.copy()                     # Copy the original list and return it.       
print("Copied list looks like:", copied_list) 

نتیجه بصورت خواهد بود:

Copied list looks like: ['zero', 'one', 'two', 'three']

 دستکاری لیستها در پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:48 ب.ظ

 

list.append(x)

به انتهای لیست یک آیتم اضافه می کند . برابر با

a[len(a):] = [x].   

list.extend(L)

با افزودن همه آیتم ها در لیست داده شده، لیست را گسترش می دهد. برابر با

a[len(a):] = L.

list.insert(i, x)

یک آیتم را در موقعیت داده شده درج می کند . اولین آرگومان، index عنصر مورد نظر برای درج است.

list.remove(x)

اولین آیتمی از لیست را که مقدار آن برابر با x  است را حذف می کند. اگر چنین آیتمی وجود نداشت ، خطا می دهد.

list.copy()

یک کپی سطحی از لیست برمی گرداند. برابر با a[:].

list.pop([i])

آیتم مورد نظر در موقعیت داده شده را حذف کرده و آن را برمی گرداند. اگر هیچ آیتمی مشخص نشده باشد، آیتم آخر را حذف می­کند.

list.clear()

همه آیتم ها را از لیست حذف می کند. برابر با حذف  a[:].

list.index(x)

index آیتمی  از لیست که مقدار آن برابر با x است برمی گرداند. اگر چنین آیتمی وجود ندارد خطا می دهد.

list.count(x)

تعداد دفعاتی که x   در لیست وجود دارد را برمی گرداند.

list.reverse()

معکوس شده عناصر لیست را در محل برمی گرداند.

list.sort(key=None, reverse=False) 

آیتم های لیست را در محل مرتب می کند (آرگومان ها می­توانند برای مرتب کردن سفارشی سازی شده مورد استفاده قرار گیرند)

 مثالهایی از توابع Built in

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:44 ب.ظ


در این صفحه، نمونه هایی از برخی توابع Built in را نشان می دهیم.

abs(x)

این تابع، قدر مطلق یک عدد را برمی گرداند. آرگومان ممکن است یک عدد صحیح یا یک عدد ممیز شناور باشد. اگر آرگومان یک عدد مختلط باشد، مقدار آن برگردانده می شود.

my_value = -11.55                             # Notice that my_value is a negative floating point number

absolute = abs(my_value )                     # Return the absolute value

print("The absolute value is:", absolute) 

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The absolute value is: 11.55

len(x)

این تابع ، طول (تعداد اقلام) یک شیء را برمی گرداند. آرگومان ممکن است یک توالی (مانند یک رشته، بایت، چندتایی، لیست، یا محدوده) یا یک مجموعه (مانند یک  دیکشنری، مجموعه یا مجموعه بسته) باشد.

my_list = ["abs", "len", 1, 2, "many", "more to come"]      # Create a list called "my_list"

my_size = len(my_list)                                      # Return length (the number of items) of my_list

print("The length of my_list is:", my_size)


نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The length of my_list is: 6

max(iterable, *[, key, default])

max(arg1, arg2, *args[, key])

این تابع بزرگترین آیتم را در iterable و یا بزرگترین آیتم بین دو یا چند آرگومان وارد شده را برمی گرداند.

my_list = [-10, 12, 111, 32.3, 0, 4, 24]                        # Create a list called "my_list"

my_mx1 = max(my_list)                                          # Return the largest item in my_list

my_max2 = max(my_list[0], my_list[-1])                          # Return the largest among first & last element
print("The largest item of my_list is:", my_max1)               # Print my_max1 to see what was returned

print("The larger among first and last item is:", my_max2)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The largest item of my_list is: 111

The larger among first and last item is: 24

min(iterable, *[, key, default])

min(arg1, arg2, *args[, key])

این تابع ،کوچکترین آیتم را در iterable و یا کوچکترین آیتم بین دو یا چند آرگومان وارد شده را برمی گرداند.

my_list = [10, -12, 11, 32.3, 1, 14, -5]                         # Create a list called "my_list"

my_min1 = min(my_list)                                           # Return the smallest item in my_list

my_min2 = min(my_list[0], my_list[-1])                           # Return the smallest among first & last element

print("The smallest item of my_list is:", my_min1)               # Print my_min1 to see what was returned

print("The smaller among first and last item is:", my_min2)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The smallest item of my_list is: -12

The smaller among first and last item is: -5


pow(x, y[, z])

این تابع ، X به توان Y را برمی گرداند. آرگومان Z اختیاری است. اگر Z موجود باشد، پس X به توان Y در پیمانه Z برگردانده میشود. دقت داشته باشید که pow(x, y) معادل با استفاده از عملگر توان است: X**Y

x = 5                                                   # initialize a variable x

y = 3                                                   # initialize a variable y

result = pow(x, y)                                      # Return x to the power of y. Same as x**y

print("The result of the operation is", result)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The result of the operation is 125

sorted(iterable[, key][, reverse])

این تابع ، یک لیست مرتب شده از موارد موجود در iterable را برمی گرداند. دو آرگومان اختیاری دارد که باید بعنوان آرگومان های کلیدی مشخص شده باشند.

Key: یک تابع یک آرگومانی را مشخص می کند که برای استخراج یک کلید مقایسه ای از هریک از عناصر لیست استفاده می شود:

key=str.lower. مقدار پیش فرض، هیچ کدام است (عناصر را بطورمستقیم مقایسه می کند).

Reverse: یک مقدار Boolean است. اگر برابر True باشد، پس عناصر لیست بصورت معکوس مرتب سازی خواهد شد.

# Lets sort the following list by the first item in each sub-list.
my_list = [[2, 4], [0, 13], [11, 14], [-14, 12], [100, 3]]
# First, we need to define a function that specifies what we would like our items sorted by
def my_key(item):

    return item[0]                                            # Make the first item in each sub-list our key
new_sorted_list = sorted(my_list, key=my_key)                 # Return a sorted list as specified by our key
print("The sorted list looks like:", new_sorted_list)       

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The sorted list looks like: [[-14, 12], [0, 13], [2, 4], [11, 14], [100, 3]]


ادامه مطلب

توابع Built-in (از پیش ساخته شده) در پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:43 ب.ظ


مفسر پایتون، تعدادی توابع ساخته شده دارد که همیشه در دسترس هستند.

abs()

dict()

help()

min()

all()

dir()

hex()

next()

any()

divmod()

id()

object()

ascii()

enumerate()

input()

oct()

bin()

eval()

int()

open()

bool()

exec()

isinstance()

ord()

bytearray()

filter()

issubclass()

pow()

bytes()

float()

iter()

print()

callable()

format()

len()

property()

chr()

frozenset()

list()

range()

classmethod()

getattr()

locals()

repr()

compile()

globals()

map()

reversed()

complex()

hasattr()

max()

round()

delattr()

hash()

memoryview()

set()

برای اطلاعات بیشتر درمورد توابع Built-in، می توانید به مستندات پایتون نگاه کنید.

نکاتی درمورد توابع

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:42 ب.ظ

جدول کامل اولویت‌ها

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:40 ب.ظ


جدول زیر اولویت عملگرهای پایتون را به صورت کامل و از اولویت بالا به پایین نمایش میدهد.

OPERATOR DESCRIPTION
() Parenthesis (grouping)
f(args...), x[i:i], x[i], x.attr Function call, slicing, subscript, dot
** Exponentiation
+, -, ~ Unary Positive, Unary Negative, bitwise NOT
*, /, % Multiplication, Division, Remainder
+, - Addition, Subtraction
<<, >> Shifts
& Bitwise AND
^ Bitwise XOR
| Bitwise OR
<, <=, >, >=, !=, ==, is, is not, in, not in Comparisons, identity, membership
not Boolean NOT
and Boolean AND
or Boolean OR
lambda Lambda Expression


عملگرهای عضویت در پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:39 ب.ظ


عملگر

معنی

مورد استفاده

in

بررسی میکند که آیا مقدار مورد نظر در دنباله وجود دارد یا خیر

5 in [2,5,3,7]

not in

عدم وجود مقدار مورد نظر را در دنباله بررسی میکند

5 not in [2,5,3,7]متغیر های Boolean

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:39 ب.ظ


عملگرهای اصلی بولین عبارتند از: and, or, not  . موارد زیر، جدول درستی برای هر یک از این عملگرها است. توجه داشته باشید که A و B در جدول زیر نام عملوند است که نشان دهنده یک عبارت بولین هستند.

not A

اپراتور not مقدار عملوند بولین را برعکس میکند یعنی true را به false وfalse را به true تبدیل میکند.

A

not A

True

False

False

True

and B

اپراتور and نیاز به درست بودن هر دو عبارت A و B دارد. اگر تنها یکی از آنها اشتباه باشد، پس کل عبارت نادرست است.

A

B

A and B

True

True

True

True

False

False

False

True

False

False

False

False

or B

عملگر OR تنها نیاز به درست بودن یکی از A یا B برای درست بودن کل عبارت دارد. 

A

B

A or B

True

True

True

True

False

True

False

True

True

False

False

False
عملگرهای منطقی پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:38 ب.ظعملگر

معنی

مورد استفاده

and

اگر هر دو عملوند درست باشند نتیجه درست است

x and y

or

اگر یکی از عملوندها درست باشد نتیجه درست است

x or y

not

مکمل عملوند – نتیجه را برعکس میکند

درست به غلط تبدیل میشود و غلط به درست

not xعملگرهای رابطه ای در پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:37 ب.ظ


عملگر

معنی

مورد استفاده

> 

بیشتر از

x > y

< 

کمتر از

x < y

==

مساوی با

x == y

!=

نامساوی با

x != y

>=

بزرگتر یا مساوی با

x >= y

<=

کوچکتر یا مساوی با 

x <= yجدول اولویت عملگر ها در پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:36 ب.ظ


عملگر

توضیح

**

توان

~, +, -

مکمل، به علاوه و منهای یگانی

*, /, %, //

ضرب، تقسیم، باقیمانده  و جز صحیح تقسیم

+, -

جمع و تفریق

>>, <<

شیفت به راست و چپ

&

And

^ ,|

OR بیتی یکتا و OR بیتی

<=, < ,> ,>=,

عملگرهای رابطه ای

<> ,== ,!=

 عملگرهای برابری

= ,%= ,/= ,//= ,-= ,+= ,*=, **=

عملگرهای انتساب

is , is not

عملگرهای تطابق

in, not in

عملگرهای عضویت

not , or , and

عملگرهای منطقی

 

 عملگرهای محاسباتی پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:35 ب.ظ


عملگر

معنی

مورد استفاده

+

جمع کردن یا اضافه کردن یگانی

x + y

-

تفریق یا منهای یگانی

x - y

*

ضرب

x * y

/

تقسیم (نتیجه همیشه شناوراست)

x / y

%

باقیمانده

x % y (remainder of x/y)

//

تقسیم (ممکن است شناور باشد)

x // y

**

توان

x**y (x to the power y)

 جدا کننده ها در زبان پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:34 ب.ظ


 

Punctuatorها که همچنین به عنوان جداکننده یا delimiterها نیز شناخته میشوند، المان های مختلف در عبارات و تکه کدهای پایتون را جدا میکنند. در اینجا لیست کاملی از آنها آمده است:

(

)

[

]

{

}

,

:

.

`

=

;

'

''

#

\

@عملگرها

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:16 ب.ظ


 عملگرها توکنهای وِیژه ای (دنباله ای از کاراکترها) هستند  که برای مفسر پایتون دارای معنی خاص هستند. با استفاده از این توکنها به برخی از عملیات ریاضی اشاره میکنیم. در پایین لیست کاملی از اپراتورها را داریم.

 

+

-

*

**

/

//

%

<< 

>> 

&

|

^

~

 

< 

> 

<=

>=

==

!=


+=

-=

*=

/=

//=

%=

 

&=

|=

^=

>>=

<<=

**=

 

 

درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو